موجودی های اجناس شرکت Chem Trend

ردیف

نام محصول

تعداد / مقدار به کیلوگرم

واحد بسته بندی

1

Lusin ALRO OL 401

4

اسپری400 میلی

2

Lusin ALRO O 153 S

48

اسپری 400 میلی

3

Lusin ALRO HL 252 S

14

اسپری 400 میلی

4

Lusin Protect O 45 F

43

اسپری 400 میلی

5

Lusin Protect O 41

24

اسپری 400 میلی

6

Lusin Protect O 13

107

اسپری 400 میلی

7

Lusin LUB PZO 152

48

تیوب 30 گرمی

8

Lusin Clean L 52 F

11

اسپری 400 میلی

9

Lusin Clean L 51

3

اسپری 400 میلی

10

Mono Coat 837 L

4.32

قوطی