موجودی های اجناس شرکت IKA

ردیف

نام محصول

تعداد / مقدار به کیلوگرم

واحد بسته بندی

1

IKA 6820 P1 AL

4536

کیسه 24 کیلویی

2

IKA 6820 P4 AL

2664

کیسه 24 کیلویی

3

IKA 7031 C1 AL

720

کیسه 24 کیلویی

4

IKA 6830 P1

25

کیسه 25 کیلویی

5

IKA 7029 C1 AL

200

کیسه 25 کیلویی

6

IKA Multi Clean 1000

2500

کارتن 25 کیلویی

7

IKA 7037 C1 AL

1000

کیسه 25 کیلویی

8

US DO Stab 5089 C1G

50

کیسه 25 کیلویی

9

Green Stab 1011

50

کیسه 25 کیلویی

10

Green Stab 1211

50

کیسه 25 کیلویی

11

Green Stab 9103

25

کیسه 25 کیلویی

12

US DO Stab 3105 CG

20

کارتن 20 کیلویی