موجودی انبار TAG

ردیف

نام محصول

تعداد / مقدار به کیلوگرم

واحد بسته بندی

1

DRW – 210/30

1000

IBC

2

Aqua Coat SR-43/10 Conc.

16.700

گالن

3

Additive 516/10

20

گالن

4

Dexclean

900 لیتر

گالن

5

CL-92 (Cleaner)

100 لیتر

گالن

6

WT-320-0

10

گالن

7

AB-310

10

گالن

8

AD-362 AF

10

گالن

9

DRW-260

30

گالن

10

Fiber Line 403 BP

60

گالن

11

Fiber Line 402-FR9

60

گالن

12

CA-340/0

10

گالن

13

CA-341/0

10

گالن

14

RA-330/0

10

گالن

15

F-917 G

10

گالن

16

Aqua Coat SR 61 T

10

گالن

17

Rim Lube 928/45 Conc.

10

گالن

18

BC-918/20

10

گالن

19

DRW-250

30

گالن

20

CL-90 G

5

گالن

21

PU-540 SV

8 لیتر

گالن